Thông báo giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn áp dụng giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 28/2003/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng tàu.

Theo đó giá bán theo bảng sau:

STT

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

GIÁ NƯỚC THEO L TRÌNH CÁC NĂM

20132014

(đ/m3)

2015

(đ/m3)

2016

(đ/m3)

2017

(đ/m3)

2018

(đ/m3)

1

Nước sinh hoạt đng bào dân tộc

2.700

3.000

3.500

4.000

4.500

2

Nước sinh hoạt nông thôn

 

 

Từ 0-10m3

5.000

5.600

6.400

7.400

8.400

 

Trên 10 m3

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

3

Nước sinh hoạt đô th

 

 

Từ 0-10m3

5.800

6.400

7.000

7.500

8.500

 

Trên 10 m3

8.200

8.800

10.000

11.000

12.500

4

Hành chính sự nghiệp

8.200

9.000

10.000

11.000

12.500

5

Sản xuất vật chất

 

 

– Bán trực tiếp cho khách hàng

8.200

9.000

10.000

11.000

12.500

 

– Bán qua đồng hồ tổng Khu công nghiệp

7.500

8.200

9.000

10.000

11.500

6

Kinh doanh dịch vụ

13.000

14.500

16.000

17.500

19.000