Vấn đề về nộp tiền nước

  • Post author:
  • Post category:

Khoản từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020 , em không có tiền để nộp cho anh nhân viên thu tiền nước, và hiện tại nước máy sinh hoạt…

Đọc tiến Vấn đề về nộp tiền nước