Hướng dẫn thông báo chỉ số nước

1. Ngày ghi chỉ số đồng hồ nước (ĐHN) hàng tháng tại địa chỉ khách hàng được in trên Hoá đơn tiền nước và giấy báo tiền nước theo lộ trình quy định, chu kỳ bình quân thường là 30 ngày/kỳ. Khách hàng tạo điều kiện để nhân viên ghi nước tiếp cận ĐHN. Đồng thời khách hàng có thể theo dõi, so sánh chỉ số đang có trên đồng hồ nước với số tiêu thụ kỳ mới nhất được ghi trên Phiếu ghi nước (do nhân viên Trung tâm ghi).

2. Trường hợp khách hàng đi vắng hoặc trở ngại cho việc ghi số nước, nhân viên ghi nước sẽ gửi lại số điện thoại cho quý khách hàng để liên hệ thời gian sẽ trở lại ghi số nước, hoặc xin Quý khách hàng thông báo chỉ số nước bằng những cách sau:

  • Khách hàng có thể ghi chỉ số nước ra ngoài cửa.
  • Báo cho Trung tâm qua số điện thoại: (0254).3733.555;
  • Nhờ người nhà mở cửa để nhân viên đọc số ghi chỉ số nước.

3. Một vài cách đọc chỉ số ĐHN phổ biến hiện nay:

  • Nếu ĐHN có số màu đỏ phần thể hiện đơn vị tính là Lít, khách hàng đọc tất cả dãy số màu đen từ trái sang phải phần thể hiện đơn vị tính là m3 (không đọc số màu đỏ).
  • Nếu ĐHN không có phần thể hiện đơn vị tính là Lít (không có số màu đỏ), khách hàng đọc tất cả dãy số màu đen từ trái sang phải phần thể hiện đơn vị tính là m3.

4. Trường hợp trong kỳ nhân viên ghi nước không tiếp cận được ĐHN, cũng như không có thông tin phản hồi từ quý khách hàng, Trung tâm Nước sẽ tạm tính lượng nước tiêu thụ bằng phương pháp nội suy (tính bình quân của 03 kỳ hóa đơn có mức tiêu thụ ổn định gần nhất). Hóa đơn tiền nước sẽ không thể hiện chỉ số nước mới chỉ có mức tiêu thụ bình quân.

5. Việc tính bình quân do không ghi được số nước không được kéo dài quá 02 kỳ hoá đơn liên tiếp.

6. Nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng nước trong một thời gian nhất định, đề nghị thông báo cho Trung tâm Nước để cùng thống nhất việc tính lượng nước tiêu thụ hàng kỳ hoặc tạm ngưng sử dụng nước theo quy định.

7. Trong trường hợp hơn 02 kỳ hóa đơn liên tiếp khách hàng không tạo điều kiện để nhân viên Trung tâm Nước ghi chỉ số đồng hồ, chúng tôi sẽ gửi Thông báo đến địa chỉ ghi trên hóa đơn tiền nước. Quá thời hạn trên nếu như khách hàng vẫn không tạo điều kiện để nhân viên ghi chỉ số nước, Trung tâm sẽ tiến hành tạm ngưng cấp nước.