Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2023 (vòng 2)

1. Thông báo triệu tập: - Chức danh Nhân viên quản lý khách hàng sử dụng nước - Chức danh Kỹ thuật viên vận hành dây chuyền sản xuất nước…

Đọc tiến Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2023 (vòng 2)