Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2022 (vòng 2)

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2) 2. Thông báo triệu tập:- Đàm Quang Trung- Phan Tiến Hiếu- Đặng Hồng Thới- Nguyễn Hữu Huy-…

Đọc tiến Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2022 (vòng 2)